Kwaliteit

De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een jaarverslag.

Een zorginstelling moet verantwoorde zorg leveren. Het beleid dat de instelling voert, moet daarom gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. 
Zorginstellingen zijn op grond van deze wet verplicht calamiteiten en seksueel misbruik waarbij een cliënt of een zorgverlener van de instelling is betrokken, bij de inspectie te melden. Ook moeten zorginstellingen hun kwaliteitsjaarverslag, waarin zij verantwoording over hun kwaliteitsbeleid afleggen, naar de inspectie en naar patiëntenorganisaties sturen.


Wat doet Zorggroep In ‘t Zadel aan kwaliteit?

Zorggroep In ‘t Zadel heeft kwaliteit hoog in het vaandel en wij proberen een merkbaar verschil te kunnen zijn, daarbij in het oog houdend de mens (cliënt) centraal te stellen.
Zorggroep In ‘t Zadel voert een kwaliteitsbeleid, binnen het online systeem Kwintra, waar alle medewerkers mee werken. Hier staan alle zorgprocessen beschreven en kunnen meldingen van fouten, incidenten en bijna fouten of incidenten worden gemeld.
Zorggroep In ‘t Zadel werkt volgens de plan-do-check-act methode. Jaarlijks houdt Zorggroep In ‘t Zadel een kwaliteitsmeting onder cliënten, ketenpartners en medewerkers.
Tevens bewaakt ons bestuur, cliëntenraad en Raad van Toezicht ons beleid.