Klachtencommissie

Uw klacht bespreken

Als u een klacht heeft, is het zinvol er eerst met uw hulpverlener over te praten. Veel klachten ontstaan door misverstanden, die in een gesprek rechtgezet kunnen worden. Een hulpverlener heeft er recht op om te weten dat u niet tevreden bent. Uw klacht geeft hem de kans iets te herstellen en te verbeteren. Dat kan ook andere cliënten ten goede komen.
Een klacht met een hulpverlener bespreken is niet gemakkelijk.

Tips voor de aanpak van zo'n gesprek:

  • Reageer zo snel mogelijk
  • Maak een aparte afspraak als uw kwestie niet snel kan worden afgedaan
  • Schrijf op waarover u wilt praten
  • Bedenk van tevoren wat u met het gesprek wilt bereiken
  • Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden
  • Neem zo nodig iemand mee ter ondersteuning
  • Wees bereidt samen tot een oplossing te komen
  • Geef uw hulpverlener de kans zaken te herstellen

Algemeen

Als cliënt heeft u ingevolge de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector het recht om klachten in te dienen over beslissingen en gedrag van medewerkers van onze instelling. Niet alleen cliënten kunnen een klacht indienen, maar ook hun wettelijke vertegenwoordiger(s) of een door u aangewezen vertrouwenspersoon.Tijdens de behandeling van de klacht kun u zich laten bijstaan, door bijvoorbeeld een familielid, vriend of (juridisch) deskundige.  
Een klacht kan op twee manieren worden ingediend:

  • via de interne klachtenprocedure
  • via de beroepsprocedure

U beslist zelf volgens welke procedure u uw klacht indient.

Geheimhouding en dossiervoering

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht, van alle informatie die bij de behandeling van de klacht is gebruikt.
Van alle informatie met betrekking tot de interne, zowel als de beroepsprocedure, zal een vertrouwelijk dossier worden bijgehouden Deze informatie zal vijf jaar na de datum van de definitieve beslissing worden vernietigd. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw dossier. U kunt, in geval van een interne procedure, daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de instelling. In het geval van een beroepsprocedure kunt u een verzoek tot inzage indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van uw klacht. Wel is het zo dat de eventuele kosten van bijstand en advies zelf bekostigd dienen te worden.

Interne klachtenprocedure

Kiest u voor deze procedure, dan dient u uw klacht schriftelijk in bij:
Stichting Zorggroep In 't Zadel
t.a.v. Bestuur Zorggroep In 't Zadel

Beroepsprocedure

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing of met de wijze van behandeling van uw klacht in de interne procedure, of u wenst uw klacht niet intern te laten behandelen, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van Zorg Zaken Groep.

Het adres is:
Zorg Zaken Groep
Postbus 112
7500 AC  Enschede

Binnen een week krijgt u een bevestiging van ontvangst en wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

De klachtencommissie zal, wanneer zij besluit de klacht in behandeling te nemen, een onderzoek instellen naar de ingediende klacht.Hier wordt hoor en wederhoor toegepast. Daarnaast kan de commissie uiteraard adviseurs of getuigen horen.

In principe zal de commissie binnen twee maanden na het indienen van de klacht een gemotiveerd advies opstellen en dit vervolgens aan alle betrokkenen toezenden. Alleen in uitzonderlijke gevallen is de instelling bevoegd van het advies van de commissie af te wijken.