Inzage van het dossier

Het recht op inzage van uw dossier

Zorggroep In ‘t Zadel is verplicht een dossier van u als cliënt bij te houden. Zorggroep In ‘t Zadel volgt de wettelijke norm die hierin gesteld is. U heeft het recht om dit dossier in te zien. Het dossier is eigendom van de instelling en u heeft daarom niet het recht het dossier mee te nemen. Wel kunt u, tegen een vergoeding van € 12,50 euro, een kopie van uw dossier ontvangen. U kunt gegevens in uw dossier laten aanvullen. U kunt (delen van) uw dossier ook laten vernietigen, tenzij het bewaren ervan heel belangrijk is voor derden.
 

Hoe krijgt u inzage en welke gegevens mag u inzien?

Wanneer u dit schriftelijk aan Zorggroep In ‘t Zadel vraagt krijgt u inzage. Kopieën worden alleen na een schriftelijk verzoek verstrekt. U mag alle gegevens uit uw dossier inzien die over uzelf gaan. Hieronder vallen onder meer de verslaglegging van de (betrokken) begeleider, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven. Persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverlener, die los van uw dossier worden bewaard, behoren niet hiertoe.

U kunt een kopie van uw dossier opvragen bij:
Zorggroep In ‘t Zadel
t.a.v. Secretariaat
Voorafgaand dient de vergoeding van 12,50 euro te zijn vergoed aan Zorggroep In ‘t Zadel.
 

Aan wie wordt inzage verleend?

In beginsel wordt alleen inzage verleend aan u, dus niet aan familieleden of partners. U kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens u in te zien.
Ouders/verzorgers van kinderen beneden de twaalf jaar mogen de gegevens van het kind inzien. Bij kinderen van twaalf tot zestien jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage.
Inzage in gegevens van een overledene kan slechts worden verleend wanneer nabestaanden hier een aanmerkelijk belang bij hebben en de hulpverlener van mening is dat de overledene bij leven hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien een wettelijke verplichting dit vereist.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de gegevens?

Wanneer u van mening bent dat gegevens onvolledig of onjuist zijn kunt u uw eigen verhaal opschrijven en aan het dossier laten toevoegen.
Indien u bepaalde passages uit uw dossier wilt laten verwijderen of het hele dossier wilt laten vernietigen dient u de hulpverlener hierom schriftelijk te verzoeken. Behalve als de hulpverlener duidelijk kan maken dat de passages voor anderen van aanmerkelijk belang zijn, moet hij binnen drie maanden na uw verzoek hieraan voldoen. In bepaalde gevallen is vernietiging bij wet verboden.
Let wel: bij vernietiging van het hele dossier gaan ook belangrijke medische gegevens verloren. Dit kan nadelig voor u zijn. Medische gegevens van personen die gedwongen in een psychiatrische instelling zijn opgenomen, mogen tot vijf jaar na het eind van de opneming niet worden vernietigd.
 

Hoe lang wordt uw medisch dossier bewaard? 

De gegevens in uw dossier moeten in ieder geval vijftien jaar bewaard blijven of nog langer als dit uit het oogpunt van medische zorg noodzakelijk is. Medische gegevens die zijn verkregen in het kader van een keuring worden bewaard zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van de keuring.